EduFòrum.cat

Educació inclusiva, educació per a tothom.

EduFòrum.cat

Una escola que no és inclusiva no es pot considerar escola, una educació que no és inclusiva no és educació. Per això a www.eduforum.cat treballem diàriament per facilitar les eines necessàries per a una atenció educativa inclusiva de l’alumnat.

EduFòrum.cat és un espai de reflexió educativa on parlarem d’educació primària, secundària, infantil, aprenentatge competencial, educació inclusiva, educació emocional, normativa educativa, avaluació, avaluació docent, equips directius, inspecció…i especialment d’alumnat.

Si voleu debatre i dialogar sobre educació també us animem a participar del canal de Telegram t.me/eduforum_cat

Per què una web sobre educació inclusiva i competencial?

Des d’EduFòrum creiem fermament en els processos de reflexió com a eines del canvi. Cal dotar als equips docents d’eines de reflexió per millorar la tasca educativa, i això portarà implícit una millora de la cohesió social i dels resultats educatius.

Des d’EduFòrum volem contribuir a la millora educativa.

L’educació emocional?

Sovint, quan parlem dels drets bàsics de les persones, ràpidament parlem de sanitat, educació, justícia…com a drets bàsics. Si això és així, l’educació és doncs un pilar dels sistemes democràtics actuals.

Entendre l’educació com l’eina que ajuda l’infant a créixer, fer-se persona… ens porta a valorar l’educació emocional com el mecanisme a través del qual acompanyem el nen o nena en el seu creixement personal.

La gestió de les emocions a l’educació, l’autoconeixement, la resiliència, l’autoestima, l’empatia…ens portaran a un sistema educatiu més complert.

Aquests aprenentatges aniran acompanyats d’activitats d’educació en valors, tant a infantil com a primària.

Atenció a la diversitat.

Atendre la diversitat no és res més que personalitzar l’aprenentatge a través de la metodologia d’aula. L’avaluació i el treball per capacitats o competències (depenent de l’etapa educativa) ens han de portar a arribar a tot l’alumnat amb els recursos humans presents.

Educació Infantil

L’etapa d’educació infantil té el seu propi currículum. Ha de desenvolupar unes capacitats en els infants i alhora ha de poder treballar per la cohesió i integració social.

La clau bàsica a l’etapa d’educació infantil és com la família i l’escola són capaces de compartir l’educació dels infants.

Educació Primària.

L’etapa de primària es desenvolupa dels 6 als 12 anys. Té el seu propi currículum i ha d’iniciar el procés d’adquisició de les competències bàsiques. A part s’introdueixen especialitats com l’anglès, l’educació física, la música…amb mestres especialistes d’aquestes àrees.

Educació Secundària Obligatòria (ESO), postobligatòria, batxillerat…

L’Educació Secundària Obligatòria o ESO és la culminació del procés d’escolarització obligatori a Catalunya. Aquesta etapa té com a objectiu l’assoliment de les competències bàsiques per esdevenir ciutadans autònoms en una societat canviant.

Famílies i escola.

Famílies i escola tenen un repte en comú: l’educació dels infants. Per això s’estableixen mecanismes de cooperació mutus i de creixement compartit.

Currículum.

Avaluació, metodologia, aprenentatge cooperatiu, racons, ambients, capacitats, competències bàsiques, criteris d’avaluació, objectius, continguts…

Personal docent, PAS, PAE…

Als centres educatius (escoles, instituts, instituts escola, centres d’adults…) treballen molts professionals diferents, des de mestres i professorat a tècnics, monitoratge…

Innovació i organització escolar.

Actualment el sistema educatiu català està en procés d’innovació constant. El propi Departament d’Educació ho impulsa a través de projectes com l’Educació 360, la Xarxa de Competències Bàsiques o els centres innovadors.

Pàgines amigues.

Traducir/Translate »