Projecte de direcció: com fer-lo?

Projecte de direcció: com fer-lo?

Estàs pensant en presentar-te al concurs de mèrits per a la selecció de directors i directores d’escoles públiques de Catalunya i no saps com fer el projecte de direcció? Aquí tindràs un pas a pas que potser et pot ajudar.

Primer de tot, recomanar-te que et llegeixis amb atenció la RESOLUCIÓ EDU/3176/2019, de 25 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació. La lectura de la normativa per a directors i directores és del tot imprescindible.

És al punt 5 de l’annex 1 on es fa referència al contingut dels Projecte de Direcció (PdD) a presentar:

-5 Contingut del projecte de direcció

5.1 El projecte de direcció ha d’ordenar el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció.

El projecte de direcció ha d’explicitar els aspectes següents:

Una diagnosi actualitzada del centre.

El plantejament de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu, i que contempli la coeducació i la perspectiva de gènere.

Els objectius a assolir en l’àmbit pedagògic, vinculats a la millora dels resultats educatius.

Les actuacions previstes per al desenvolupament i l’aplicació del projecte educatiu.

Les concrecions organitzatives orientades a la major sistematització de les activitats del centre i a la creació de condicions i formes d’organització que estimulin la implicació de tot el personal en el treball en equip i n’afavoreixin el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció.

Els indicadors per a l’avaluació de l’exercici de la direcció, d’acord amb els indicadors de progrés del projecte educatiu. Si el centre ha subscrit un acord de coresponsabilitat i és vigent, entre els indicadors del projecte de direcció cal incloure’n de referits a l’acord esmentat.

Els mecanismes de retiment de comptes als òrgans de control i participació.

Els elements per a l’aprofundiment en l’exercici del lideratge distribuït i per al foment de la participació de la comunitat escolar en el centre.

5.2 Quan s’opti a la direcció d’un centre educatiu que encara no tingui definit el seu projecte educatiu, l’aspirant, en el seu projecte de direcció, ha d’incloure una proposta de projecte educatiu inicial per al centre. Igualment, cal que inclogui les concrecions de l’estructura organitzativa i els indicadors per avaluar l’exercici de la direcció.

5.3 El projecte de direcció es presentarà en format PDF tenint en compte que ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines, inclosos els annexos, en format DIN A4, a doble espai.

5.4 Per a l’elaboració del projecte de direcció, els aspirants poden consultar la documentació relativa al centre per tal de poder fer-ne una correcta anàlisi, com ara: projecte educatiu i normes d’organització i funcionament del centre, alguns indicadors de qualitat i proves externes, així com dades de preinscripció i matrícula. Per obtenir aquesta informació, l’han de sol·licitar a la direcció del centre on es presenten. La inspecció d’educació ha de vetllar per la correcta resposta de la direcció a aquest procés de consulta.

I arribats aquí, què podem fer? Primer de tot, i basant-nos en el punt 5.4, cal haver consultat tota la documentació del centre existent. Hem de tenir en compte que si el centre no té un Projecte Educatiu de Centre actualitzat caldrà que sigui el PdD qui s’encarregui de la seva actualització. En cas que el PEC estigui en vigor, el PdD ha de ser un desplegament del mateix per als pròxims 4 anys.

DIAGNOSI DEL CENTRE.

Si fem el supòsit que el PEC està actualitzat, cal ara fer una diagnosi del centre. Per fer-ho recomanem dues eines que sempre són útils: la DAFO i l’entrevista.

La DAFO és una eina que ens ha de permetre avaluar les Debilitats, les Amenaces, les Fortaleses i les Oportunitats del centre al qual optem a dirigir. Una bona estratègia per fer-la és a través d’una sessió de brainstorming o pluja d’idees. Es convoca als membres del claustre que ho desitgin i se’ls dona un grup de post-its. Se’ls explica que omplirem una eina d’avaluació del centre per fer la diagnosi. Se’ls demana que omplin en cada post-it característiques del centre que vulguin, amb la única condició que quan la tinguin escrita la diguin en veu alta i posin el post-it al mig de la taula. Durant 4 o 5 minuts es deixa que passi la dinàmica. Un cop tenim els post-its es classifiquen, entre tots l’equip present, en cadascuna de les lletres del DAFO seguint la següent quadrícula:

La segona eina que proposem és l’entrevista. És recomanable fer-la a un nombre important de membres de la comunitat educativa: direcció sortint, membres del claustre, AMPA, PAS…

Finalment, caldrà consultar els indicadors de centre, facilitats per la direcció actual, per poder desenvolupar amb tota la informació necessària una bona diagnosi del centre.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.

En aquest apartat cal partir del decret 150/2017 sobre atenció educativa dins d’un marc inclusiu. Aquesta normativa ja regula les mesures que el centre ha de prendre segons la realitat de cada alumne/a. Serà important incidir en com es treballarà per millorar l’equitat (que alhora vol dir la inclusió) de tot l’alumnat.

Tanmateix, la resolució que regula el concurs de mèrits parla específicament de coeducació i perspectiva de gènere. Caldrà fer constar la visió que el PdD vol donar a aquests aspectes, alhora fent referència al PEC i les NOFC, que n’haurien de parlar.

També és un bon moment per parlar de revisió de les NOFC, del Projecte de Convivència, del Protocol d’Atenció a la Diversitat o d’altres documents que facin referència a aquests punts.

OBJECTIUS PER MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS.

Un cop fet l’anàlisi de resultats els PdD ha de marcar uns objectius propis, sempre en consonància amb el PEC, vinculats a millorar els resultats educatius.

Imaginem un centre on els resultats en llengües sempre són similars, i el punt febre és la comprensió lectora. Caldrà doncs, especificar un objectiu en millora de comprensió lectora. El mateix pot passar en qualsevol dels aspectes analitzats pels indicadors.

També és un bon moment dins el PdD de plantejar-se objectius més enllà dels resultats educatius, vinculats per exemple a la cohesió social. Per exemple, es pot marcar com objectiu reduir l’absentisme escolar, augmentar la participació de famílies a l’AMPA o la participació de les sortides.

ACTUACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PEC.

Si els objectius que hem marcat estan en consonància amb el PEC, no tindrem dificultats de marcar una sèrie d’actuacions concretes a realitzar per al seu desenvolupament.

Per exemple, i seguint amb l’exposició anterior, si tenim interès en millorar la comprensió lectora, ara és el moment de planificar què farem: grups interactius amb voluntaris lectors a les tardes, SEP fora de l’horari lectiu específic de lectura, millora de la biblioteca escolar i del seu ús…

TREBALL ESTRATÈGIC. CONCRECIONS ORGANITZATIVES.

Hem marcat objectius i actuacions, ara és el moment de dir qui farà cadascuna d’aquestes accions. Recomanem que quedi constància de la voluntat de desenvolupar un treball estratègic de retiment de comptes. El treball estratègic es caracteritza per promoure la distribució de tasques i el retiment de comptes. D’aquesta manera, la tasca de millora de la biblioteca escolar recauria sobre la coordinació LIC, o l’inici de grups interactius de lectura recauria sobre el cap d’estudis.

És el moment dins el PdD de plantejar la possibilitat de planificar perfils docents. Si es crea una necessitat nova (podem continuar amb l’exemple de biblioteca escolar) es pot crear també la necessitat d’un perfil docent que doni resposta a aquesta necessitat (el perfil de biblioteca). Si no consta al PEC o al PdD la necessitat de perfil el Departament d’Educació no acceptarà en un futur la creació del mateix.

També en aquest apartat hem de parlar de cicles, grups de treball, comissions, comunitats o la distribució orgànica que tinguem planificada. Una bona manera de mostrar l’interès en la distribució del lideratge és crear un equip de direcció assessor, una comissió pedagògica o un equip directiu ampliat.

INDICADORS D’AVALUACIÓ.

Tota bona planificació marcarà uns indicadors de seguiment. Aquests indicadors seran anuals i per als quatre anys.

Es pot seguir la proposta de la següent graella:

Indicadors

Els indicadors han de ser objectivables i mesurables. Sempre que sigui possible han de ser numèrics.

Per exemple:

Objectiu 1: millorar la comprensió lectora.

Indicador 1: % d’alumnat que supera la comprensió lectora a les proves de Competències Bàsiques de 6è.

RETIMENT DE COMPTES.

La direcció d’un centre, com a estament públic, ha de retre comptes sempre que sigui possible i necessari.

Caldrà que reti comptes al claustre, al consell escolar, a l’administració i a la comunitat educativa.

Al claustre i consell escolar anirà recollit el retiment de comptes, per exemple, a través de la memòria anual.

A l’administració també anirà, en part, per la memòria anual; però també sempre que se li reclami.

Finalment, a la comunitat educativa caldrà buscar mecanismes perquè, sense cometre cap falta greu com seria donar a conèixer els resultats internes o externs, la direcció reti comptes públics de la seva tasca de lideratge.

LIDERATGE DISTRIBUÏT I PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA.

Tot i ja haver treballat aquest aspecte, caldrà insistir en la voluntat de ser una direcció que treballi en el lideratge distribuït com a eina de responsabilitat col·lectiva.

Finalment, caldrà parlar de l’AMPA i de l’entorn com a comunitat educativa que forma part del centre.

Facilitem un model o esquema del què podria ser un Projecte de Direcció.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada

%d bloggers like this: