Què és?

Són les mesures organitzatives, metodològiques, d’avaluació i qualsevol altra que permeti atendre individualment a tot l’alumnat.

Els centres educatius, ja siguin escoles o instituts, compten amb recursos humans i organitzatius propis per gestionar la visió que volen donar a l’atenció a la diversitat.

Què diu el Departament d’Educació?

Atesa l’alta repercussió dels temes sobre inclusió als centres educatius, el Departament d’Educació, un cop aprovat el decret 150/2017 sobre inclusió i mesures d’atenció a la diversitat va publicar la web Diversitat i inclusió, on es fa una explicació sobre els tipus de mesures existents.

Pel que fa a les mesures, existeixen de tres tipus: universals, addicionals i intensives.

Les mesures universals són accions adreçades a tot l’alumnat per treballar en la dinàmica de l’aula amb una mirada individual de l’infant, on sigui el veritable protagonista de l’aprenentatge partint de l’aprenentatge cooperatiu com a eix de treball. Han de permetre flexibilitzar l’entorn de tal manera que es garanteixi la convivència, el benestar i el compromís individual i col·lectiu.

Les mesures addicionals estan adreçades a alumnat que presenten barreres d’accés als aprenentatges (perennes o temporals) amb una valoració per part de la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat). Aquestes han de ser sumatòries a les mesures universals, i unes no es poden entendre sense les altres.

Finalment, les mesures intensives estan destinades a alumnat amb necessitats educatives especials. Sovint parlem d’una situació no reversible i que per l’alumne té unes conseqüències en el seu accés cap als aprenentatges que li suposen la necessitat de requerir de mesures i suports intensius. Les SIEI, les AIS o les SIAL són algunes d’aquestes mesures.

I la realitat? La realitat depèn de cada lloc. Com ho veieu? Creieu que el Departament d’Educació aposta realment per un model inclusiu? Què fem als centres educatius per treballar en aquesta línia?

Torna a l’inici.

Traducir/Translate »