Normativa

Normativa

Normativa general del sistema educatiu.

· Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

· LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

· DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

· DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

· DECRET 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

· ORDRE ENS/293/2015, de 18 de setembre, de creació del Registre d’alumnes i del fitxer de dades de caràcter personal associat.

Educació Infantil.

· DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil.

· ORDRE EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil.

· DECRET 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil.

Educació Primària.

· DECRET 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.

· ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.

Educació Secundària Obligatòria.

· ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

· DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

· ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

Escoles Oficials d’Idiomes.

· DECRET 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.

· RESOLUCIÓ EDU/1707/2010, de 20 de maig, d’organització experimental dels cursos d’actualització i especialització per al perfeccionament de competències en els estudis de català per a no catalanoparlants i les escoles oficials d’idiomes que els imparteixen.

· RESOLUCIÓ ENS/1365/2012, de 20 de juny, per la qual s’organitzen els cursos d’actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d’alemany, d’anglès i de francès, i s’estableixen les escoles oficials d’idiomes que els imparteixen.

· RESOLUCIÓ ENS/1355/2016, de 18 de maig, per la qual s’organitzen els cursos d’actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d’italià.

Formació d’adults.

· DECRET 213/2002, d’1 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació curricular de la formació bàsica de les persones adultes.

· DECRET 325/2006, de 22 d’agost, de creació de centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris.

· Decret 130/2009, de 25 d’agost, de modificació del Decret 325/2006, de 22 d’agost, de creació de centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris

· Decret 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes

· Ordre ENS/154/2011, de 14 de juny, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes

· RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació als centres i aules de formació de persones adultes, que depenen del Departament d’Ensenyament.

· RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2013, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments corresponents a llengua catalana i castellana, llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, i a les llengües estrangeres, d’aplicació als centres de formació d’adults que depenen del Departament d’Ensenyament.

Batxillerat

· Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments del batxillerat

· ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.

· ORDRE ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.

Formació professional.

· Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo.

· ORDRE ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

· DECRET 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.

Escoles rurals.

· ORDRE ENS/273/2015, de 25 d’agost, per la qual s’estableix el Pla experimental del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals.

Ensenyaments esportius.

· Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

Igualtat de gènere.

· Pla d’igualtat de gènere al sistema educatiu de Catalunya.

Organització del temps escolar.

· ORDRE EDU/56/2019, de 26 de març, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Educació Inclusiva. Salut escolar.

· Decret 155/1993, d’1 de juny, d’actualització del Programa de salut escolar

· DECRET 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

· DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

· Resolució EDU/3699/2007, de 5 de desembre, per la qual s’aproven les
instruccions per establir el procediment per tal que l’alumnat que pateixi malalties prolongades pugui rebre atenció educativa domiciliària per part del professorat del Departament d’Educació

· Acord GOV/120/2016, de 30 d’agost, pel qual es crea el Pla pilot experimental d’itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

Personal docent.

· Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe el profesorado de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional a las especialidades propias de la formación profesional específica.

· DECRET 67/1996, de 20 de febrer, pel qual es regula l’adscripció dels mestres al primer cicle de l’educació secundària obligatòria i la readscripció en els centres d’educació infantil i primària, la normativa transitòria dels desplaçaments per modificacions de les plantilles docents, el desenvolupament dels requisits d’especialització, i el pla de formació i capacitació per a la recol·locació del professorat.

· DECRET 200/2000, de 13 de juny, sobre mobilitat del professorat de formació professional.

· DECRET 223/2002, de 23 de juliol, pel qual es regula la reducció de jornada per interès particular del personal docent d’ensenyament públic no universitari de la Generalitat de Catalunya.

· Real Decreto 1284/2002, de 5 de diciembre, por el que se establecen las especialidades de los Cuerpos de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, se adscriben a ellas los profesores de dichos Cuerpos y se determinan los módulos, asignaturas y materias que deberán impartir.

· Resolució de 24 de maig de 2004, de la Secretaria General del Departament
d’Ensenyament, per la qual es dicten instruccions sobre els procediments a seguiren el cas de queixes presentades per l’alumnat, pares, professorat o altra personainteressada que qüestionin la prestació del servei en un centre docent públic delDepartament d’Ensenyament

· RESOLUCIÓ TRI/874/2006, de 7 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la mesa sectorial de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

· ACORD GOV/232/2006, de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat d’educació de persones adultes acordades a la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya.

· Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.

· ORDRE EDU/521/2010, de 2 de novembre, d’adaptació del procediment disciplinari sumari a les característiques específiques dels centres educatius públics.

· ACORD GOV/71/2011, de 10 de maig, pel qual s’adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2011-2015.

· ORDRE ENS/294/2013, de 20 de novembre, per la qual s’actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i s’autoritza la publicació al web del Departament d’Ensenyament.

· DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

· RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

· ORDRE ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis.

· RESOLUCIÓ TSF/302/2018, de 19 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa sectorial del personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018

· RESOLUCIÓ EDU/720/2019, de 21 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

Personal d’administració i serveis.

· LLEI 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Treballadores públiques.

· DECRET 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

· DECRET LEGISLATIU 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

· LLEI 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

· DECRET 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat.

· Instrucció 3/2013, per la què s’aprova el procediment de deducció proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació.

· DECRET 48/2014, de 8 d’abril, pel qual es modifica el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat.

· RESOLUCIÓ ENS/1479/2014, de 18 de juny, dels criteris per a la col·laboració del professorat jubilat i dels inspectors d’educació jubilats amb els centres públics i serveis educatius.

· Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

· Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

· DECRET LLEI 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.

· Instrucció 1/2019, de 29 de gener, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

· Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

· Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

· RESOLUCIÓ EDU/3017/2019, de 13 de novembre, per la qual es regulen els programes de formació inicial i d’actualització per a l’exercici de la funció directiva i el lideratge pedagògic.

Centres educatius.

· Ley de 17 de julio de 1953 sobre establecimiento del Seguro Escolar en España.

· Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

· Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria.

· ORDRE de 13 de novembre de 1989, per la qual s’aproven les instruccions que regulen les actuacions, els tràmits i les gestions a realitzar pels centres docents públics de nivell no universitari de Catalunya en determinats casos d’accidents o incidents.

· ORDRE de 16 de gener de 1990, de desplegament del Decret 235/1989, de 12 de setembre, que regula el procediment per dur a terme l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del Departament d’Ensenyament.

· ORDRE de 16 d’octubre de 1991, per la qual es modifica l’annex de l’Ordre de 13 de novembre de 1989, per la qual s’aproven les instruccions que regulen les actuacions, els tràmits i les gestions a realitzar pels centres docents públics de nivell no universitari de Catalunya en determinats casos d’accidents o incidents.

· DECRET 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament.

· DECRET 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària.

· Decret 183/2000, de 29 de maig, de regulació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Ensenyament

· Orden ECD/3305/2002, de 16 de diciembre, por la que se modifican las de 14 de marzo de 1988 y de 30 de abril de 1996, para la aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria.

· DECRET 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de l’educació infantil

· Resolució del Consorci d’Educació de Barcelona, per la qual es dóna publicitat a l’acord relatiu a l’aprovació de les instruccions per a la gestió de l’ús social de les instal·lacions dels centres públics dependents del Consorci d’Educació de Barcelona

· Resolució de 20 de febrer de 2014, que estableix el marc per a la formalització d’acords de coresponsabilitat amb els centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, i per a l’aplicació del projecte educatiu del centre d’acord amb el projecte de direcció

· Resolució de 19 de juny de 2015, per la qual s’aproven les instruccions per al funcionament de les unitats docents dels centres educatius de Justícia Juvenil del Departament de Justícia i dels centres residencials d’educació intensiva del Departament de Benestar Social i Família.

· ORDRE ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

· RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.

· ORDRE ENS/237/2017, de 17 d’octubre, per la qual s’estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests centres.

· INSTRUCCIONS DE 29 DE JUNY DE 2017, PER A LA GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LA MATRÍCULA EN EL CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A L’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU MITJÀ I EN EL CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

· INSTRUCCIONS DE 29 DE JUNY DE 2017, PER A LA GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LA MATRÍCULA EN ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL I DELS ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

· RESOLUCIÓ ENS/881/2017, de 10 d’abril, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part.

· RESOLUCIÓ EDU/1464/2019, de 27 de maig, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica mòbils.edu.

· RESOLUCIÓ EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per participar en diversos programes d’innovació pedagògica creats pel Departament d’Educació.

· Instrucció 3/2019, de la secretària general, relativa a la gestió
econòmica dels centres educatius públics del Departament
d’Educació

Preinscripció i matrícula.

· RESOLUCIÓ EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020.

Famílies.

· DECRET 202/1987, de 19 de maig, pel qual es regulen les associacions de pares d’alumnes.

· Resolució de 28 d’octubre de 2002, per la qual es donen, a les famílies dels
menors, instruccions relatives al dret a la informació sobre el procés d’aprenentatge i sobre avaluació dels menors

· Instrucció 1/2015 per a la tramitació, en l’àmbit del Departament d’Ensenyament, de les sol·licituds de dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques que regula la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Serveis Educatius.

· DECRET 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d’Ensenyament.

· ORDRE ENS/354/2014, de 5 de desembre, de creació del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa.

· INSTRUCCIÓ 4/2019, de 13 de setembre, de la secretària general del Departament d’Educació, per la qual es concreta el procediment d’accés a la informació estadística del Departament d’Educació.

Competències bàsiques.

· RESOLUCIÓ EDU/2679/2019, de 15 d’octubre, per la qual s’aproven les directrius per dur a terme la prova d’avaluació de sisè curs de l’educació primària i es convoca la prova per al curs 2019-2020.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada

%d bloggers like this: