Activar perfils docents.

Què són els perfils docents?

Els perfils docents són un reconeixement de formació i/o experiència en un aspecte clau. Aquest reconeixement té efectes en la possibilitat o no d’optar a ocupar una plaça estructural en un centre educatiu.

Les escoles i instituts tenen tres tipus de places per al professorat: ordinàries, d’especialitat i específiques. Les places ordinàries poden ser ocupades per persones que tingui el títol universitari; les places d’especialitat han de tenir reconeguda la mateixa especialitat; i les places específiques són ocupades per persones que tenen reconegut el perfil docent associat.

Quins perfils docents hi ha?

Existeixen nou perfils professionals docents. Són els següents:

1.- Perfil lingüístic en llengua estrangera.

Es pot reconèixer a mestres i professorat i és d’aplicació a primària i secundària. Té com a objectiu implementar una llengua estrangera com a llengua vehicular en una matèria que no sigui la pròpia de la llengua estrangera (per exemple, plàstica en anglès, o música en italià).

2.- Competència digital docent.

Es pot reconèixer a mestres i professorat i és d’aplicació a primària i secundària. Té com a objectiu implementar les TAC a les aules, coordinar la secció TAC i assessorar l’equip docent en TAC.

3.- Atenció a la diversitat de l’alumnat.

Es pot reconèixer a mestres i professorat i és d’aplicació a primària i secundària. Té com a objectiu implementar mesures d’atenció a la diversitat inclusives i assessorar l’equip docent.

4.- Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial o d’ensenyaments de règim especial.

Es pot reconèixer a professorat (no a mestres) i és per a secundària. És una figura vinculada a la gestió de la formació professional entre el centre educatiu i les empreses.

5.- Lectura i biblioteca escolar.

Es pot reconèixer a mestres i professorat, i aplicar a primària i secundària. És un professional vinculat a l’impuls de la lectura i a la gestió de la biblioteca escolar.

6.- Immersió i suport lingüístic.

Es pot reconèixer a mestres i professorat, i és d’aplicació a primària i secundària. Està pensat per implementar processos d’immersió lingüística en entorns socioeducatius on el català encara no és llengua d’aprenentatge habitual per l’alumnat.

7.- Educació visual i plàstica.

Es pot reconèixer a mestres (no a professorat) i és d’aplicació a la primària. Busca la implementació de l’àmbit d’educació visual i plàstica de manera transversal i en consonància amb el projecte educatiu de centre.

8.- Docència de dues especialitats docents a l’ESO.

Òbviament és un perfil pensat exclusivament per a professorat i secundària (queda exclosa la primària). Té com a objectiu que un sol docent imparteixi dues àrees per reduir el nombre de professionals que intervenen al grup-aula.

9.- Metodologies amb enfocament globalitzat.

És un perfil docent possible per mestres i professorat, així doncs aplicable a primària i secundària. Està pensat amb l’objectiu d’implementar i impulsar metodologies de projectes o globalitzades en consonància amb el projecte educatiu de centre.

Com puc activar els perfils docents? Quins requisits hi ha?

En un primer moment l’any 2016 es van reconèixer tots els perfils docents que el cos de mestres i professors ja tenien de manera involuntària per l’experiència i la formació que els constava a l’ATRI.

A partir de llavors cal fer la sol·licitud i complir per a cadascun dels perfils els requisits generals i els requisits addicionals. Existeixen dos tipus de processos de reconeixement: per requisit de titulació oficial o bé per experiència docent i formació. Aquestes sol·licituds es poden presentar en qualsevol moment de l’any i seran reconegudes a partir del 31 de maig. En cas afirmatiu constarà al registre d’ATRI.

1.- Perfil lingüístic en llengua estrangera.

Requisit general.

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant els requisits següents:

– Ser titular de l’especialitat docent de la llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) o estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en la corresponent llengua estrangera, o acreditar-ne el nivell B2 o superior del Marc Europeu Comú de referència, d’acord amb la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament.

– Tenir acreditada la formació en metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de llengua i contingut AICLE a través de màsters, postgraus o activitats de formació permanent amb un mínim de 90 hores, o haver participat en un programa d’innovació educativa en relació amb aquest aprenentatge publicats al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

2.- Competència digital docent.

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un requisit dels descrits en cadascun dels dos apartats següents:

a) Capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals. S’acredita mitjançant alguna de les condicions següents:

– Grau de mestre amb les mencions següents: Tecnologies de la informació i la comunicació; Tecnologia i Comunicació; TIC a l’escola; Tecnologies digitals per a l’aprenentatge; Comunicació i expressió.

– Mestratge o Postgrau relacionat amb l’aplicació de les Tecnologies a l’aula.

– Enginyeria informàtica o en telecomunicacions.

– Alguna de les especialitats docents següents: 507 informàtica, 627 Sistemes i Aplicacions informàtiques o 722 Mitjans informàtics.

– Formació relacionada amb les Tecnologies per a l’Aprenentatge, amb un mínim de 90 hores (formació permanent, màsters, postgraus) publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Acreditació ACTIC (qualsevol nivell).

b) Experiència en l’aplicació de les Tecnologies digitals en les activitats docents. S’acredita mitjançant alguna de les condicions següents:

S’acredita mitjançant alguna de les condicions següents:

– Haver exercit la docència un mínim de dos cursos escolars com a coordinador o responsable TAC de centre.

– Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i, necessàriament, la descrita en primer lloc, almenys durant dos cursos escolars. En aquest cas, la certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet, ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs, d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

– Haver participat un mínim de dos cursos escolars en un programa d’innovació educativa del Departament d’Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre, d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver estat coordinador durant un mínim de dos cursos escolars dels seminaris TAC (SATI, SEMPERSE, STAC, STAP, STAS, SAIP, STID, SAS, SAD, SETICPA), gestionats pels centres de recursos educatius.

– Haver exercit un mínim de dos cursos escolars en situació de comissió de serveis en les unitats orgàniques amb funcions de planificació i coordinació dels usos educatius de les tecnologies de la informació i la comunicació, als serveis centrals o territorials del Departament d’Ensenyament.”.

3.- Atenció a la diversitat de l’alumnat.

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Ser titular o tenir reconeguda l’especialitat docent d’EES (cos de mestres) o d’orientació educativa (cos de professors d’ensenyaments secundaris).

En el cas del personal interí, tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

– Tenir el títol acadèmic universitari de Psicologia o de Pedagogia.

– Tenir el títol de grau de mestre amb les mencions següents: atenció a la diversitat; educació especial; necessitats educatives específiques; atenció a la diversitat; educació inclusiva; audició i llenguatges; necessitats educatives especials; educació en la diversitat.

– Acreditar un mínim de 80 hores de formació (màster, postgrau, o altra formació permanent) referida a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i/o educació inclusiva publicada al Portal de Centre d’acord a l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de 2 cursos escolars en un programa d’innovació educativa del Departament d’Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver exercit la docència en centres públics un mínim de 12 mesos en algun dels llocs de treball següents: aula d’acollida; unitats de suport d’educació especial; centres d’educació especial; llocs de treball d’atenció a la diversitat en instituts, fins el curs 2013-2014; llocs de treball específics d’atenció a la diversitat de l’alumnat; llocs de treball d’EAP, CREDA o CREDV.

4.- Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial o d’ensenyaments de règim especial.

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant un dels requisits següents:

– Un mínim de 120 hores de formació (permanent, màsters i postgraus) referida a programes o serveis del perfil corresponent: mesures flexibilitzadores, emprenedoria, innovació, formació dual, assessorament, reconeixement acadèmic, mobilitat, qualitat i millora continua, promoció lingüística, cultural i artística publicats al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de dos cursos escolars en un programa d’innovació educativa del Departament d’Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i necessàriament la descrita en primer lloc, durant un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

– Haver ocupat, durant un curs escolar, un lloc de treball específic amb perfil de gestió de projectes i programes en un centre públic el curs 2015-2016.

5.- Lectura i biblioteca escolar.

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

Aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Títol de grau de mestre amb les mencions següents: biblioteca escolar; biblioteca escolar i animació a la lectura.

– Un mínim de 80 hores de formació a través dels màsters, postgraus, menció, o altra formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament de les publicades al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de dos cursos en un programa d’innovació educativa en lectura i biblioteca dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver estat responsable d’una biblioteca escolar orientada a desenvolupar activitats d’impuls de la lectura o haver coordinat un pla de lectura un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

6.- Immersió i suport lingüístic.

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Un mínim de 80 hores de formació, a través dels màsters, postgraus o activitats de formació permanent, relacionada amb la gestió de la diversitat lingüística i cultural, amb l’educació intercultural i gestió del plurilingüisme de les publicades al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de 2 cursos escolars en un programa d’innovació educativa relacionat amb aquest perfil dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver exercit responsabilitats de gestió durant un mínim de 2 cursos escolars com: Tutor d’aula d’acollida i/o de suport lingüístic i social; coordinador lingüístic del centre o ocupar un lloc d’assessor o coordinador LIC per a l’assessorament al centre en les estratègies de la immersió lingüística.

– Haver coordinat l’aplicació dels programes d’immersió lingüística al centre un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

7.- Educació visual i plàstica.

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Tenir un títol acadèmic dels següents: llicenciatura en Belles Arts, Grau o Títol Superior en Art i/o Disseny d’Universitat o Escola Superior.

– Tenir el títol de grau de mestre amb les mencions següents: educació en les arts visuals i plàstiques; educació artística; art i educació.

– Un mínim de 60 hores de formació (màsters, postgraus, o altra formació permanent) relacionada amb l’àmbit artístic de les publicades al “Portal de Centre” d’acord a l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i necessàriament la descrita en primer lloc, durant un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

8.- Docència de dues especialitats docents a l’ESO.

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació). En el cas del professorat dels cossos d’ensenyaments secundaris, necessàriament s’ha de ser titular d’una de les dues especialitats del lloc de treball.

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Ser titular o tenir reconeguda la segona especialitat docent del lloc de treball.

En el cas del personal interí, tenir reconeguda la segona especialitat docent a la borsa de treball.

– Haver exercit la docència de la segona especialitat docent durant un mínim de 3 cursos escolars i un mínim de 70 hores lectives cada curs. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha de detallar el curs escolar, nivell educatiu, especialitat i nombre d’hores, d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

9.- Metodologies amb enfocament globalitzat.

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Títol de grau de mestre amb les mencions següents: interdisciplinarietat i didàctiques específiques; el treball per projectes a l’educació primària (científico/matemàtica).

– Un mínim de 60 hores de formació: màsters, postgraus, o altra formació permanent relacionada amb l’aplicació de metodologies amb enfocaments globalitzats de les publicades al Portal de Centre d’acord a l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de 2 cursos en un programa d’innovació educativa relacionat amb aquest perfil dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver impartit la docència aplicant metodologies d’enfocament globalitzat un mínim de 2 cursos escolars en centres. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

Leave Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada

Traducir/Translate »