Avaluació docent

La RESOLUCIÓ EDU/148/2019, de 25 de gener, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent, regula els processos d’avaluació docent actuals a Catalunya. Malgrat distingeix entre els docents a serveis educatius i en centres educatius, nosaltres ens basarem només en aquests darrers: escoles i instituts.

Tipus d’avaluació docent en interins/es.

Cal distingir entre l’avaluació inicial de primer any i el període de prova inicial de 4 mesos. L’avaluació inicial de primera any cal dur-la a terme en el primer nomenament en un centre educatiu per a tot un curs escolar, mentre que el període de prova inicial de 4 mesos cal fer-la en els primers quatre mesos de treball al Departament d’Educació.

Període inicial de 4 mesos.

· El període inicial de 4 mesos correspon a la suma de tots els nomenaments fins assolir els 120 dies laborables.

· Queden exemptes les persones que aproven les oposicions i la fase de concurs.

· Si el nomenament és superior a 1 mes cal nomenar un tutor/a. Ha de ser nomenat una persona funcionària de manera prioritària, i del mateix cos o superior. En cas que no hi hagi, es podrà nomenar una altra persona. El nomenament el fa el director o directora.

· El període de prova inicial consta a la credencial, al costat del DNI de la persona avaluada.

· Si el nomenament és superior a 1 mes la direcció ha d’emetre un informe a partir de la informació facilitada pel tutor/a.

· Es segueix el mateix procediment fins a completar els 4 mesos. Si no es finalitza durant un curs escolar es continuarà al següent.

· Si la direcció detecta una manca evident de capacitat podrà emetre l’informe negatiu sense exhaurir el període.

· Si en el primer nomenament queda nomenat per a un any, també haurà de realitzar l’avaluació inicial de primer any.

· La informació procedirà de la documentació, de l’entrevista amb la direcció, de l’entrevista amb el coordinador/a de cicle o departament, i de l’observació de l’aula.

· La persona avaluada participa del procés d’avaluació aportant la seva autoavaluació, així com informació sobre les dificultats trobades i els suports rebuts.

· En cas d’avaluació positiva l’informe final el farà la direcció del centre perquè quedi constància a la fitxa del docent.

· En cas d’avaluació negativa caldrà la participació de la inspecció educativa perquè, un cop visitada l’aula i fet un nou procés d’avaluació, emeti informe final a la direcció dels ST per decidir sobre l’exclusió de la borsa de treball o no. Caldrà tenir present els informes de totes les direccions.

· A la normativa es recull la prova que ha de superar la persona exclosa de la borsa de treball per a la seva reincorporació, un cop passat un curs escolar.

Avaluació inicial de primer any.

· La realitzen els interins o substituts nomenats per primer cop un any sencer.

· Consta d’una fase de formació i d’una fase de tutoria.

· Queden exemptes les persones que hagin treballat 12 mesos o més en ensenyaments reglats en els darrers tres anys, sempre i quan ho justifiquin.

· La fase de formació és de 30h (15h presencials i 15h telemàtiques). Cal apuntar-se a través de la formació de la XTEC.

· El tutor o tutora de pràctiques ha de ser nomenat en els primers 15 dies des de la incorporació al centre i dura fins al 30 d’abril. Ha de ser nomenat una persona funcionària de manera prioritària, i del mateix cos o superior. En cas que no hi hagi, es podrà nomenar una altra persona. El nomenament el fa el director o directora.

· Existirà una comissió avaluadora formada per la inspecció del centre (president/a), el director/a (secretari) i els tutors/es dels mestres o professorats avaluat (vocals). Te l’obligació d’informar del procés d’avaluació a la persona avaluada, així com dels criteris.

· En cas que es detecti una notòria manca d’aptitud de la persona avaluada el tutor/a informarà al director/a, i si aquest ho constata, informarà a la inspecció perquè, després de la visita a l’aula, pugui emetre informe d’avaluació així com de les tasques de suport desenvolupades pel centre cap a la persona avaluada.

· Com a fonts d’informació hi haurà: les programacions, les produccions de l’alumnat, la documentació pedagògica del centre, el registre de seguiment de l’alumnat de la persona avaluada, les evidències d’altres tasques de les funcions que desenvolupa al centre, i l’observació de l’aula.

· S’ompliran els corresponents informes d’avaluació, així com participarà del procés d’avaluació la persona avaluada deixant constància de les dificultats trobades i els suports rebuts.

· En cas d’avaluació negativa es proposarà la incoació d’un expedient contradictori i no disciplinari a través de la direcció dels Serveis Territorials corresponents.

· Les persones que justificadament no hagin pogut ser avaluades ho podran ser excepcionalment durant el curs següent.

Models d’informes d’avaluació docent.

Leave Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada

Traducir/Translate »